Büste einer Puppe mit rotem, schulterlangem Haar © Estelle Hanania https://vidy.ch/letang

Neuigkeiten

Gisèle Vienne: L'Étang d’après Der Teich de Robert Walser

Das Théâtre de Vidy (Lausanne) zeigt vom 4. bis 12 Mai 2021 das Stück L'Étang (nach Der Teich von Robert Walser) von Gisèle Vienne.

Weitere Informationen.