News

Forschungsliteratur: »Kurt Lüscher, et al. (Hg.): Robert Walsers Ambivalenzen«

Kurt Lüscher, Reto Sorg, Bernd Stiegler, Peter Stocker (Hg.): Robert Walsers Ambivalenzen. Wilhelm Fink: Paderborn 2018, 229 Seiten, ISBN: 978-3-7705-6273-2.