News

Neuerescheinung: »Robert Walser: Vie de poète«

Robert Walser: Vie de poète. Extraits, traduit par Marion Graf. Lu par Gilles Tschudi. Genf: Editions Zoé 2012, 1 CD. ISBN978-2-88182-865-2.