News

Neuerscheinung: »Robert Walser: Berlin Stories«

Robert Walser: Berlin Stories. Herausgegeben von Jochen Greven. Übersetzt von Susan Bernofsky u.a. New York: New York Review Books 2012, 139 S. ISBN: 978-1-59017-454-8. [Berlin gibt immer den Ton an]