News

Neuerscheinung: »Robert Walser: Sakuhinshu 2«

Robert Walser: Sakuhinshu 2. Übersetzt v. Fuminari Niimoto. Coeisha Verlag 2012, 298 S. [Der Gehülfe]