News

Sonderausgabe: »Lucas Marco Gisi (Hrsg.): Robert Walser Handbuch. Leben – Werk – Wirkung«

Lucas Marco Gisi (Hrsg.): Robert Walser Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler 2018. 456 Seiten. ISBN Softcover 978-3-476-04594-2. ISBN eBook 978-3-476-04595-9.